ALGEMENE VOORWAARDENArtikel 1. Definities


 1. Fotograaf: Pluk Photography, met adres te Stadstraat 34 2380 Ravels en KBO-nummer 0459508794. tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer, en met de volgende contactgegevens: plukphotography@hotmail.com.


 1. Klant: de (rechts)persoon of personen waarmee de Fotograaf de Overeenkomst gesloten heeft, tevens aanvaarder van deze algemene voorwaarden.


 1. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen de Fotograaf en de Klant.


 1. Offerte: alle aanbiedingen van de Fotograaf aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een Overeenkomst aan te gaan, ofwel via onze website, via sociale media ofwel via e-mail. 


 1. Opdracht: de dienst of het product dat door de Fotograaf geleverd zal worden.


 1. Product: elk zowel fysiek als digitaal product dat wordt verkocht door de Fotograaf. 


 1. Een figurant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de opdrachtgever een overeenkomst afsloot teneinde een specifiek deelaspect van de uit te voeren werkzaamheden te bewerkstelligen. In vakjargon ook model of fotomodel genoemd.


 1. Wettelijk Herroepingsrecht: het recht van een consument om binnen 14 dagen af te zien van een overeenkomst op afstand conform artikel VI.47 e.v. WER.


 1. Wettelijke Garantietermijn: de termijn 2 jaar waarbinnen garantie wordt geboden aan een consument voor indien de geleverde op afstand bestelde Producten gebrekkig zijn, conform artikel 1649bis e.v. BW.


 1. Intellectuele Eigendomsrechten: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen, domeinnamen en knowhow. Deze overeenkomstig de toepasselijke bepalingen uit Boek XI “Intellectuele eigendom” van het WER.

Artikel 2. Toepassing

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen

de Fotograaf en de Klant, alsmede op alle Offertes, aanbiedingen en Overeenkomsten.

2.2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door de Klant die afwijken van of niet voorkomen

in deze algemene voorwaarden, zijn voor Fotograaf slechts bindend indien en voor zover ze door deze  uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Aanbod van de Opdracht

3.1. De Fotograaf doet een aanbod van Opdracht in de vorm van een Offerte, die ook de vorm kan aannemen van een prijslijst, mail of brochure. De prijzen worden uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

3.2. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) veranderingen in de

werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen of materiaal. De Fotograaf zal de Klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Het geldende aanbod is het aanbod dat bestaat op het moment dat de Klant het aanvaardt.

3.3. Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid op de 31e dag na

datum van verzending door de Fotograaf.

Artikel 4. Aanvaarding en totstandkoming van de Opdracht

4.1. De Klant dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien de Klant dit nalaat, maar er desondanks mee instemt of althans die indruk wekt zodanig dat de Fotograaf werk verricht in het kader van de Overeenkomst, wordt het aanbod als

aanvaard beschouwd.

4.2. De fotograaf houdt zich het recht voor een Opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die de uitvoering voor de Fotograaf onaanvaardbaar maakt.

4.3. Na aanvaarding kan de Overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden

gewijzigd. De Fotograaf is in dat geval gerechtigd om de voor de Overeenkomst

verschuldigde prijs aan te passen.

4.4. Een overeenkomst tussen de Fotograaf en de Klant met betrekking tot de levering van foto- en ander beeldmateriaal, komt slechts tot stand door de schriftelijke bevestiging van de Fotograaf.

4.5. Voor het fotograferen van huwelijken: De overeenkomst tussen de Fotograaf en de Klant komt tot stand voor één specifieke datum of verschillende data. Enkel deze datum of data  worden door de Fotograaf ingeboekt en door middel van het voorschot en contract definitief bevestigd (zie artikel 4.6).

4.6. De overeenkomst voor het fotograferen komt definitief tot stand na ontvangst van de storting van het voorschot. Dit voorschot bedraagt 40% van het totale factuurbedrag. Dit voorschot dient voldaan te worden binnen de 7 dagen na de schriftelijke aanvaarding van de opdracht en/of bestelling door de Fotograaf.

Artikel 5. Uitvoering van de Opdracht

5.1. De Opdrachten worden door de Fotograaf uitgevoerd naar eigen inzicht en op onafhankelijke en zelfstandige basis, ongeacht eventuele algemene aanbevelingen van de Klant.


De Fotograaf zal de Opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin de Fotograaf gebruikelijk werkt.

De Fotograaf zal naar beste kunnen handelen in de gegeven omstandigheden tijdens de fotoshoot. De Klant maakt de omstandigheden voor de Fotograaf zo gunstig mogelijk en treft waar nodig maatregelen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.

5.2. Door de Fotograaf zal standaard slechts bepaalde nabewerking plaatsvinden, zijnde het aanpassen van bepaalde kleuren en contrasten en dit volgens de huisstijl en kennis van nabewerking volgens expertise en stijl van Pluk Photography. 

5.3. De Fotograaf heeft het recht om alles dat bij een Opdracht niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

5.4. De Klant keurt na ontvangst van elk onderdeel van de Opdracht de dienst of het product goed, of maakt een voorbehoud indien de dienst niet bevredigend is. Een verloop van 2 weken zonder één van beide wordt als een goedkeuring beschouwd.

Artikel 6. Ontwerp van een fotoalbum

6.1. Fotoalbums worden naar eigen inzicht, kunde en stijl van de Fotograaf ontworpen.

6.2. Het eerste ontwerp van een fotoalbum zal binnen 4 weken na de bestelling digitaal voorgelegd worden. 

6.3. De Klant heeft wel de mogelijkheid een voorselectie te maken uit het gemaakte

beeldmateriaal.

6.4. De Klant krijgt maximaal tweemaal de gelegenheid wijzigingen in het ontwerp te laten aanbrengen. Dit zijn redelijke aanpassingen in de vorm van het wisselen van foto’s naar foto’s met een ander nummer uit de gemaakte reeks, op de plaats van de

voorgaande foto positie. Grotere wijzigingen, zoals in de opmaak van het ontwerp zijn enkel tegen bijkomende betaling mogelijk. 

Uiterlijk 2 weken na gevraagde wijzigingen legt de Fotograaf een nieuw ontwerp voor aan de Klant.

6.5. De Fotograaf laat fotoalbums niet eerder drukken dan wanneer de Klant het ontwerp en nabewerkingen heeft goedgekeurd.

Artikel 7. Levering

7.1. De Fotograaf hanteert, tenzij anders overeengekomen, geschatte levertijden. Het streven ligt op levering van beelden en eventuele fotoalbums maximaal 60 dagen na datum van de fotoshoot. Voor online verkochte producten die niet aan een fotoshoot zijn gelinkt, gelden de geschatte levertermijnen zoals vermeld op de website. 

7.2. Indien er met een online gallery gewerkt wordt:

Foto’s worden afgeleverd via een paswoord beveiligde online gallery. De online gallery blijft minstens 2 maand beschikbaar na oplevering, tenzij anders overeengekomen. Deze periode kan tegen betaling verlengd worden.

In de periode waarin de online gallery beschikbaar is, heeft de Klant de mogelijkheid om producten te bestellen via de online shop.

Bij bestelling van producten via de online gallery ontstaat een overeenkomst tussen de Klant en Pic-time, waarbij de Fotograaf geen partij is.

7.3. Indien een fotoalbum besteld werd, wordt binnen 4 weken na de fotoselectie een eerste ontwerp digitaal voorgelegd. Ingeval de Klant wenst dat er wijzigingen worden aangebracht, waarvoor wordt verwezen naar Artikel 3.4., zal de Fotograaf een nieuw ontwerp voorleggen uiterlijk 2 weken na de vraag om wijzigingen.

  De Fotograaf zal het fotoalbum laten drukken door het derde bedrijf waarmee hij gebruikelijk samenwerkt, van zodra de Klant het ontwerp heeft goedgekeurd.

7.4. Fotoalbums worden, tenzij anders overeengekomen, 8 weken na betaling van de

factuur [per persoonlijke overhandiging geleverd/via post verzonden], tenzij anders

overeengekomen. De levertermijn kan afhankelijk zijn van het gekozen materiaal. 

7.5. De Fotograaf maakt vooraf melding van producten met een langere levertijd. De geschatte levertijd van deze producten worden aan de Klant per e-mail gecommuniceerd.

7.6. Voor diensten of Producten die niet via de website zijn aangekocht, geschiedt de

levering niet eerder dan de betaling van de volledige factuur, tenzij

anders overeengekomen.

7.7. Leveringstermijnen gaan in vanaf betaling door de Klant voor de betreffende dienst of

Product, of van het voorschot indien toepasselijk.

7.8. Levering van fysieke goederen geschiedt, tenzij anders overeengekomen, 

           via gewone   post.

  Indien via post:

  De kosten voor een express-verzending per koerier die het gevolg zijn van een hoogdringendheid of op eenvoudig verzoek van de Klant zijn ten laste van de Klant. Verzonden foto’s of andere dragers zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Klant, tot het moment dat zij door de Fotograaf onbeschadigd retour worden ontvangen.

De Fotograaf is niet aansprakelijk voor vertraging, diefstal, verlies en/of beschadiging veroorzaakt door B-Post of een andere derde waarop de Fotograaf beroep doet ter

verzending van de bestellingen.

Fotograaf levert in Europa.

Indien de zending met de bestelling opnieuw bij de Fotograaf toekomt omdat de Klant een onvolledig of fout leveringsadres heeft opgegeven, kan de Klant geen schadevergoeding eisen. Op verzoek van de Klant, zal de bestelling nogmaals worden

verstuurd en moet de Klant de verzendingskosten nogmaals betalen.

7.9. Indien De Klant een consument is, geldt op online aangekochte niet-digitale producten de Wettelijke Garantietermijn van 2 jaar.

Artikel 8. Vergoeding

8.1. Indien geen vergoeding is overeengekomen, is de door de Fotograaf gebruikelijk

gehanteerde vergoeding van toepassing.

Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent de Fotograaf een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.

Bij online aankopen gelden de prijzen die op de website staan aangegeven.

8.2. Indien aannemelijk is dat de Fotograaf redelijkerwijs noodzakelijke hogere kosten heeft

gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, zal de Fotograaf dit doorberekenen aan de Klant. 

Indien van toepassing:

Fotograaf is ook steeds gerechtigd van de Klant een voorschot voor bijkomende kosten

te vragen. Meer bepaald zijn alle reiskosten zoals vervoerstickets, overnachtingen,

catering enz. voor rekening van de Klant. Zij worden hetzij in de basisfactuur

doorgerekend aan de Klant, hetzij rechtstreeks door de Fotograaf gefactureerd. Reistijd en verplaatsingen van de Fotograaf, kunnen maximum tot 50% van de vergoeding voor de verbonden diensten worden aangerekend.

De tijd gebruikt voor locatiescouting, casting, pre-lighting, opbouw en afbreken van het

decor en andere voorbereidende werkzaamheden, kan aangerekend worden aan een  

maximum van 50% van het dagtarief.

8.3. De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van de verrichte werkzaamheden

en gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de overeengekomen uurprijs en andere gebruikelijk gehanteerde prijzen.

8.4. Alle door de Fotograaf genoemde bedragen zijn inclusief BTW, tenzij anders overeengekomen. 

8.5.  Indien de Klant niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de Opdracht

verstrekt terwijl dit voor de uitvoering van de Opdracht noodzakelijk is, is de Fotograaf

gerechtigd om een passende schadevergoeding aan te rekenen.


8.6. Vrij Werk  is een overeenkomst tussen de Fotograaf en de Klant, waarbij de Klant tijd investeert om te poseren en daarna foto’s krijgt van de Fotograaf, zonder hiervoor enige vergoeding verschuldigd te zijn. De Fotograaf beslist autonoom, en eventueel zelfs ná levering van de prestaties, of een fotosessie onder het Vrij Werk statuut valt. Dit geldt zelfs indien vooraf een offerte werd opgemaakt of een overeenkomst werd ondertekend tegen een afgesproken prijs. De Fotograaf kan dit bv. beslissen indien hij de resultaten van die aard vindt dat zij als portfolio aanvulling kunnen dienen. 

In dit geval zijn de bepalingen van art. 14 wel nog steeds integraal van toepassing.


Artikel 9. Betalingsvoorwaarden

9.1. Diensten of Producten die via de website zijn aangekocht, dienen onmiddellijk en via de website te worden betaald. Een bevestigingsmail met betalingsbewijs wordt korte tijd nadien toegestuurd.

Voor diensten of Producten die niet via de website zijn aangekocht, zal de Fotograaf een factuur sturen, tenzij anders overeengekomen. Deze factuur dient betaald te worden binnen de 14 kalenderdagen na facturatiedatum, tenzij anders overeengekomen.

9.2. Tenminste 50% van het totaalbedrag wordt als aanbetaling verlangd en zal

voorafgaand aan de uitvoering van de Opdracht voldaan moeten zijn, tenzij anders

overeengekomen. 

9.3. Daagt de Klant niet op bij een shoot zonder verwittiging, moet het volledige bedrag

voor de shoot alsnog betaald worden.

  Daagt de Klant meer dan tien minuten later dan het afgesproken tijdstip op, mag

de Fotograaf de verloren tijd inkorten op de shoot en toch de gehele afgesproken

vergoeding aanrekenen.

9.4.   De facturen zijn contant betaalbaar op de zetel van de Fotograaf ofwel op een bankrekening ten name van De Knuffelweide bv/Pluk Photography, behalve andere       uitdrukkelijke overeenkomst. Het bestaan van een klacht ontheft de Klant niet van zijn verplichting de facturen te betalen binnen de overeengekomen termijnen.

9.5. Enig protest tegen een factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de 5 dagen na de factuurdatum.

De Klant wordt verzocht steeds het nummer en de datum van de factuur te vermelden.
 

9.6.    Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag is vanaf deze vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd van 10% per jaar op het factuurbedrag.

 


Ten aanzien van de Klant consument, geldt echter:

 

1.     de interestvoet die van toepassing is op betalingsachterstanden bij handelstransacties.

2.     zullen de interesten en/of forfaitaire schadevergoeding slechts verschuldigd zijn na een termijn van 14 kalenderdagen na het versturen van de eerste aanmaning

Deze termijn van 14 dagen gaat in op de derde werkdag na verzending van de herinnering aan de Klant consument. Indien de herinnering langs elektronische weg wordt verzonden, dan start de termijn reeds de kalenderdag na verzending van de aanmaning. 

3.     zal deze eerste aanmaning kosteloos zijn en in een duurzame vorm zijn opgemaakt, derwijze dat de consument deze informatie kan opslaan en waarbij de inhoud ongewijzigd blijft in de toekomst. 

4.     zal deze eerste aanmaning volgende specifieke vermeldingen bevatten:

-        een duidelijke beschrijving van het gekochte product of de geleverde dienst

-        het nog openstaande saldo

-        de termijn waarbinnen de schuld moet terugbetaald worden vooraleer enige kost, interest of schadevergoeding mag worden gevorderd 

-        de vergoeding (schadebeding) die verschuldigd zal zijn bij niet-tijdige betaling

 

Onder consument wordt verstaan: iedere natuurlijke persoon die uitsluitend voor niet beroepsmatige doeleinden op de markt gebrachte producten verwerft of gebruikt.

 

 

9.7. Onverminderd het in het vorig lid bepaalde, zal in geval van niet-betaling van de factuur op de vervaldag een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn ten belope van 

 10 % van het factuurbedrag, met een minimum van 100 €, als schadebeding, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling.

 

Ten aanzien van de Klant consument, is de omvang wettelijk beperkt als volgt:

 • Schulden onder €150,00: maximaal €20,00.
 • Schulden tussen €150,01 en €500,00: maximaal €30,00 plus 10% van het bedrag boven €150,00.
 • Schulden boven €500,01: maximaal €65,00 plus 5% van het bedrag boven €500,00, met een maximum van €2.000,00.

Onder consument wordt verstaan: iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet beroepsmatige doeleinden op de markt gebrachte producten verwerft of die gebruikt.

 


 

 

 

9.8.     Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals alle andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden jou, als Klant, afzonderlijk aangerekend.

 

9.9.      Het aanvaarden van betalingsmodaliteiten brengt geen wijziging aan de algemene verkoopsvoorwaarden mee, die onverminderd van toepassing blijven.

 

9.10.   Bij niet-betaling of wanneer blijkt dat de Klant tekort komt aan zijn verbintenissen, uitstel van betaling of een gerechtelijk akkoord aanvraagt, beslag wordt gelegd op het geheel of een gedeelte van zijn goederen, hij door onze factoring- of kredietverzekeringsmaatschappij in de geweigerde categorie wordt geklasseerd...enz. of zich bevindt in één der toestanden voor dewelke de wet de onmiddellijke opeisbaarheid van alle schuld op termijn voorziet, behouden de Fotograaf zich het recht om verdere leveringen stop te zetten of van de eiser een geschikte waarborg te eisen.

 

         Tevens behoudt de Fotograaf zich het recht om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

 

         Deze clausule heeft ten aanzien van de Klant consument – in toepassing van artikel VI.83, 17° WER – een wederkerige en gelijkwaardige werking. Onder consument wordt verstaan : iedere natuurlijke persoon die uitsluitend voor niet beroepsmatige doeleinden op de markt gebrachte producten verwerft of gebruikt.


Artikel 10. Verlet

10.1. Indien de Klant de datum van een reeds bevestigde Offerte wil verplaatsen naar een ander tijdstip, om welke reden dan ook, zal de Fotograaf een administratieve kost van €250 aanrekenen. Het verplaatsen naar een andere datum is daarbij enkel mogelijk als de Fotograaf nog beschikbaarheid heeft. Indien de Fotograaf niet beschikbaar is, wordt de opdracht aanzien als ‘geannuleerd’ en gelden de bepalingen van art. 11.3.


10.2. Geen van de partijen is aansprakelijk voor vertraging of niet-nakoming van haar contractuele  verplichtingen indien dit te wijten is aan een gebeurtenis waarop zij geen invloed heeft en waarvan de gevolgen redelijkerwijs niet konden worden voorzien ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst noch door passende maatregelen konden worden voorkomen.


10.3. In geval van ernstige omstandigheden, ziekte of ongeval waardoor het voor de Fotograaf niet mogelijk is de Opdracht zelf op de overeengekomen datum uit te voeren, zal de Fotograaf naar beste vermogen zorgen voor een vervangende fotograaf, of indien mogelijk een nieuwe datum overeenkomen.

  De Fotograaf maakt zo spoedig mogelijk en uiterlijk 24 uur op voorhand melding van het verlet, behoudens overmacht.

De Fotograaf is in zo’n geval niet gehouden tot het betalen van enige schadevergoeding aan de Klant. 

  In geval van ernstige omstandigheden waaronder, doch niet uitsluitend, extreme

weersomstandigheden, ziekte of ongeval waardoor het voor de Klant onmogelijk is om

zijn of haar deel van de overeenkomst op de overeengekomen datum uit te voeren, zal

de Klant de Fotograaf onverwijld op de hoogte stellen en kan niet vaker dan driemaal in overleg een nieuwe datum overeengekomen worden.

10.4. Ingeval van andere overmacht waardoor de Opdracht niet te realiseren is, is de Fotograaf gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden. In dit geval is de Klant gehouden om de Fotograaf te vergoeden voor het reeds verrichte werk. 

De Fotograaf maakt zo spoedig mogelijk melding van het bestaan van de overmacht. Na ontvangst van deze mededeling heeft de Klant 2 weken de tijd om de Overeenkomst te ontbinden. Indien de Klant besluit tot ontbinding, is deze verplicht om de Fotograaf te vergoeden voor het reeds verrichte werk. 

De Fotograaf is in zo’n geval niet gehouden tot het betalen van enige schadevergoeding aan de Klant.

10.5. Onder ‘overmacht’ wordt onder meer verstaan: verlies van de originele digitale bestanden door een crash, oorlog, mobilisatie, atmosferische storingen, overstromingen, stormschade, stremming in trein-, water-, lucht-, of wegverkeer, gebrek aan brandstoffen, stagnatie in, beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere werkzaamheden storingen, stakingen, uitsluitingen, overheidsmaatregelen, niet- leveringen van materialen door derden en andere ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst onvoorzienbare omstandigheden, die de uitvoering van de Opdracht onmogelijk maken of die van een zodanige invloed zijn dat de Klant in redelijkheid en billijkheid de nakoming van de Opdracht niet kan eisen.

10.6. Verlet door pandemie

Reeds gemaakte kosten zijn overdraagbaar naar de nieuwe datum, die de Klant, vast dient te leggen. 

Indien de nieuwe datum in een ander jaar valt, houdt de Fotograaf, zich het recht om de nog te presteren uren te indexeren aan de nieuwe index. Hierdoor kan het zijn dat de Klant een indexering van ongeveer 3% zal moeten ondergaan.

Bij annulatie door pandemie worden alle reeds gemaakte kosten (intern en extern) 100% doorgerekend.

Artikel 11. Annulering en opschorting

11.1. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan de Fotograaf, nadat de Klant hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de Klant opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan. Over het openstaande factuurbedrag is dan eveneens een verwijlintrest verschuldigd van 12% op het factuurbedrag (per jaar) evenals een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 15% met een minimum van 75,00 euro, tenzij een grotere schade door de Fotograaf aangetoond wordt. In geval van gedeeltelijke betaling blijft een integrale

schadevergoeding verschuldigd.

11.2. Opschorting dan wel ontbinding van de Overeenkomst geschiedt schriftelijk.

11.3. Indien de Klant een Overeenkomst annuleert die betrekking had op een fotoshoot,

worden volgende vergoedingen aangerekend:

- bij annulatie tot 72 uur voordien: minimum 25% van de totaalprijs, vermeerderd met  alle aangegane kosten. 

- bij annulatie tot 48 uur voordien: minimum 50% van de totaalprijs, vermeerderd met alle aangegane kosten. 

- bij annulatie tot 24 uur voordien: minimum 75% van de totaalprijs, vermeerderd met alle aangegane kosten.

- Bij annulatie uiterlijk op de dag zelf of binnen de 24u voordien: 100% van de totaalprijs.

11.4. Indien de opname voor een commerciële opdracht door de Klant wordt uitgesteld, doch uitgevoerd binnen een termijn van dertig dagen, waarbij een nieuwe opdracht schriftelijk wordt bevestigd, is volgende vergoeding verschuldigd: 

- uitstel 24 uur voordien : minimum 50% van de totaalprijs, vermeerderd met alle aangegane kosten. 

- uitstel 48 uur voordien : minimum 25% van de totaalprijs, vermeerderd met alle aangegane kosten. 

- uitstel 72 uur voordien : minimum 15% van de totaalprijs, vermeerderd met alle aangegane kosten. 

- uitstel meer dan 72 uur voordien : alle aangegane kosten. 

Zo de opname niet uitgevoerd wordt binnen de 30 dagen, wordt de vergoeding berekend als bij een annulering.


11.5. Een dienst die al volledig uitgevoerd is, of digitale Producten die al geleverd zijn, moeten steeds volledig betaald worden. Voor een dienst die gedeeltelijk is uitgevoerd moet ook steeds een vergoeding in verhouding tot de prijs van de volledige dienst worden betaald, en deze kan worden vermeerderd met een schadevergoeding voor annulatie door de Klant in functie van de gederfde winst.

11.6. De betalingsverplichting geldt tevens indien de Klant geen gebruik wenst te maken van

de in het kader van de Overeenkomst reeds vervaardigde diensten of producten.

Artikel 12. Herroepingsrecht

12.1. Niet-digitale producten die via de website zijn aangekocht, mogen indien de Klant een consument is, normaal kosteloos geannuleerd worden na levering, en dit binnen 14 dagen na ontvangst.

Deze Wettelijke Herroepingstermijn gaat normaal in vanaf het moment dat de Klant de bevestigingsmail van de bestelling heeft ontvangen.

Maar gelet op het feit dat het bij bestellingen van de Klant steeds gaat om Producten op maat, waaronder afdrukken van foto’s, canvas, fotoalbum,...  geldt dit niet. Ook wanneer het gaat om een bestelling van een dienst die al (gedeeltelijk) is uitgevoerd, is het herroepingsrecht uitgesloten.

12.2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet De Klant de Fotograaf via een

ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, of per  e-mail) op de hoogte stellen

van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.  

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant die mededeling verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

12.3. De Klant moet de Producten onverwijld en in ieder geval niet later dan 14

kalenderdagen na de dag waarop de beslissing om de overeenkomst te herroepen is

meegedeeld, terugzenden naar de Fotograaf. De Klant is op tijd als de goederen voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken worden teruggestuurd.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de

Klant. 

12.4. Indien het teruggestuurde Product op een of andere manier in waarde verminderd is,

behoudt de Fotograaf zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en

schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering die het gevolg is van het

gebruik van de goederen door de Klant, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de

kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. 

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. 

12.5. Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal de Fotograaf alle tot op dat moment

ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, terugbetalen binnen

maximum 14 kalenderdagen nadat zij op de hoogte is gesteld van de beslissing om de

overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan de Fotograaf wachten met de terugbetaling totdat zij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat de goederen werden teruggezonden.

12.6. De Fotograaf betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de

oorspronkelijke transactie werd verricht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

In ieder geval zullen aan de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening

worden gebracht. 

12.7. Een wijziging in de Opdracht gevraagd door de Klant gedurende de uitvoering van de

Opdracht, komt voor rekening van de Klant, en zal door de Fotograaf slechts worden

uitgevoerd na ondertekening van een aparte Offerte van de meerkosten. Wijzigingen in

de oorspronkelijke Opdracht kunnen de uitvoeringstermijn verlengen.

Artikel 13. Klachten

13.1. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur

dienen uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de Producten schriftelijk te worden

voorgelegd aan de Fotograaf. Dit kan via mail op het e-mailadres plukphotography@hotmail.com. Klachten na genoemde termijn worden niet meer in behandeling genomen.

  Een bezwaar kan ook steeds gericht worden de consumentenombudsdienst, via deze

link: https://consumentenombudsdienst.be/nl.

13.2. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 14. Intellectuele Eigendomsrechten

14.1. Elke Overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking

tot het fotografisch werk van de Fotograaf, indien niet anders overeengekomen.

14.2. Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het

kader van de Opdracht ontwikkelde werken berust bij de Fotograaf.

14.3. Tenzij anders overeengekomen, houdt de Fotograaf zich het recht voor de werken te

gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet

uitsluitend, website, portfolio, advertenties, sociale media, tijdschriftartikelen, in

drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal.

14.4. De Klant heeft de toestemming om de geleverde Producten en de foto’s

voor de vooraf afgesproken doeleinden te gebruiken. Meer bepaald geldt deze licentie slechts voor de in het kader van die doeleinden uitdrukkelijk overeengekomen exploitatiewijze, -vorm, -bestemming, en territoriale reikwijdte en voor de duur van één jaar. Bij iedere publicatie op social media wordt de naam van de Fotograaf vermeld en dit door middel van een tag @pluk_photography  én naamsvermelding

           in de caption.

De Klant is verantwoordelijk voor het gebruik van de foto’s of ander beeldmateriaal door derden.

14.5. Het is De Klant niet toegestaan de foto’s te verveelvoudigen, of ze op een andere manier dan in het vorige lid publiek te maken buiten de huiselijke kring. 

  De Klant is nadrukkelijk niet gerechtigd de foto’s voor zakelijke of commerciële

doeleinden te gebruiken of te verhandelen zonder voorafgaande toestemming van

de Fotograaf.

De Klant is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan

derden, noch haar eigen licentie over te dragen.

  Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van de geleverde werken is niet toegestaan

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Fotograaf, het verplichte bijsnijden op sociale media als Facebook uitgezonderd. Er mag door de Klant dus ook geen filter over de foto’s geplaatst worden.

14.6. Het model, noch de ouders of voogd hebben exclusiviteitsrecht op de gemaakte

opnamen, noch op de stijl, noch op de bewerkingen die op de foto’s wordt toegepast. 

14.7. Elk gebruik van een werk van de Fotograaf dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf, waarop gerechtelijke stappen kunnen worden ondernomen.

14.8. Voor elke inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf wegens het niet naleven van deze algemene voorwaarden, wordt, afhankelijk van de soort inbreuk, een bedrag van x maal de licentievergoeding aangerekend die normaal verschuldigd zou zijn voor het betreffende onrechtmatige gebruik. Dit volledige in lijn met de door SOFAM bepaalde tarieven.

  Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de Fotograaf.

14.9. Partijen kunnen schriftelijk uitdrukkelijk een afwijkende regeling rond de

auteursrechten overeenkomen.

Artikel 15. Portretrecht

15.1. De Fotograaf houdt zich het recht voor de foto’s waarop de Klant herkenbaar in beeld staat te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, via website, portfolio, advertenties, sociale media, tijdschriftartikelen of drukwerk. 

15.2. De Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te licentieren aan derden ter promotie.

15.3. Bezwaar tegen openbaarmaking of licentiëring van portretten moet voorafgaand aan de Overeenkomst bij de Fotograaf schriftelijk bekend worden gemaakt, waarop de Fotograaf hier rekening mee houdt.

Artikel 16. Klantgegevens, privacy en geheimhouding

16.1. De Fotograaf zal alleen gegevens van de Klant verzamelen voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de Overeenkomst. De gegevens zullen, voor zover toegestaan bij wet,

worden gebruikt voor de bedrijfsvoering van de Fotograaf, en zullen niet langer worden

opgeslagen dan noodzakelijk voor die bedrijfsvoering. Bij het aangaan van een Overeenkomst, waarbij duidelijk op de Privacyverklaring is gewezen, geeft de Klant

de Fotograaf toestemming voor het gebruik en opslag van zijn of haar (persoons)gegevens voor genoemde doeleinden.

16.2. De Klant staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte (persoons)gegevens en

verwittigt de Fotograaf zodra er wijzigingen zijn.

16.3. De Fotograaf is gerechtigd om de (persoons)gegevens van de Klant aan derden te

verstrekken indien:

 1. dit nodig is voor de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst;
 2. de Fotograaf een kredietrapport wil laten opstellen
 3. de Fotograaf een invordering tegen de Klant instelt
 4. de Fotograaf daartoe gehouden is op grond van de wet of regelgeving.

16.4. De Klant kan in de van deze algemene voorwaarden afzonderlijke Privacyverklaring

in detail waarnemen op welke manier zijn persoonsgegevens verzameld worden en wat zijn rechten hieromtrent zijn.

16.5. De Fotograaf en de Klant verbinden zich ten opzichte van elkaar om alle informatie en

gegevens die zij van elkaar ontvangen in het kader van (de uitvoering van) de

Overeenkomst geheim te houden, gedurende de looptijd van de Overeenkomst en

nadien. Dit geldt ook voor niet actief verstrekte informatie, zoals bedrijfsgeheimen.

  De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een

rechterlijke uitspraak één van de Partijen verplicht wordt de vertrouwelijke informatie

aan derden te verstrekken.

  Schending van dit lid geeft aanleiding tot een forfaitaire schadevergoeding van

€1500,00, onverminderd het recht om een aanvullende schadevergoeding te eisen, zo

deze som niet de gehele schade vergoedt. Deze schadevergoeding is verschuldigd aan

de andere partij zonder dat dit het recht om alle mogelijke andere rechtsmiddelen aan

te wenden, kan beperken.

Artikel 17. Aansprakelijkheid

17.1. De Fotograaf is niet aansprakelijk voor materiële noch lichamelijke schade ontstaan bij de Klant, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de Fotograaf of diens vertegenwoordigers.

17.2. De Fotograaf is niet aansprakelijk voor indirecte schade die het gevolg is van enig gebruik of prestatie van de diensten, zoals winstderving of het verlies van gegevens. 

17.3. De Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op beeldschermen of afdrukken die niet door de Fotograaf geleverd zijn.

17.4. De aansprakelijkheid van de Fotograaf is in elk geval beperkt tot de hoogte van het

factuurbedrag.

17.5. De Klant is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van de Fotograaf of haar aangestelde.

17.6 De Fotograaf is in ieder geval slechts aansprakelijk ten belope van datgene wat zijn aansprakelijkheidsverzekering dekt.
Artikel 18. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

18.1. De Fotograaf behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

18.2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door de Fotograaf aan de Klant medegedeeld.

18.3. Indien de Klant een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum

waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst

beëindigen.


Artikel 19. Overige bepalingen

19.1. Niemand kan zijn of haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden of onze overeenkomsten overdragen aan een derde partij zonder toestemming van de andere partij.

19.2. Indien een bepaling uit de Overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of

vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de Overeenkomst in stand.

19.3. Op de rechtsverhoudingen tussen Fotograaf en de Klant is het Belgisch recht van

toepassing.

19.4. Alle geschillen die zouden voortvloeien uit de uitvoering van de Overeenkomst en alle

betwistingen omtrent de interpretatie van de Overeenkomst dienen voorgelegd te

worden aan de rechtbank van het arrondissement Turnhout .


Laatst gewijzigd op 20-12-2023.